Балансиран Фонд

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФОНДА:

1. НАМЕРЕНИЯ / ЦЕЛ: ДФ „Общинска банка – Балансиран” възнамерява да инвестира основно в акции и търгуеми права, търгувани в България и в други държави членки. 

2. СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА / ОГРАНИЧЕНИЯ. Допълнения – стратегия.  „ДОГОВОРЕН ФОНД ОБЩИНСКА БАНКА– БАЛАНСИРАН” възнамерява да инвестира основно в ценни книжа, търгувани в България и в други държави членки. Фондът може да инвестира и в трети държави, включени в списък, одобрен от Заместник-председателя на КФН. При нормални обстоятелства се предвижда около 50% от портфейла на Фонда да е съставен от акции, както и от търгуеми права с цел придобиване на акции от нови емисии при увеличаването на капитала на съответните публични дружества. Останалата част от портфейла ще включва дългови ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК, както и на инструментите на паричния пазар.

При условие на продължително пазарно понижение, ще се пристъпва към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи. Това ще се прави с цел да се защитят вложенията на инвеститорите.

Инвестиционна политика

Профил на инвеститора

Как да инвестираме

Данъчни предимства

Такси разходи

Документи

Стойност

Годишни и шестмесечни отчети

Сценарии на резултатите

контакт

Седалище:
ул. "Врабча" № 10, гр. София 1000, България

Тел: 02/935 65 22
mbam@municipalbank.bg