Общи условия за ползване на сайта

Правна информация

Всяко лице, което получи достъп до уебсайта на "Управляващо дружество Общинска банка Асет Мениджмънт" ЕАД (УД)(www.mbam.bg) и информацията в него, се съгласява и приема условията, посочени по-долу:

Авторско право

Цялото съдържание на този уебсайт е предмет на авторско право със всички запазени права. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели от уебсайта на УД при условие, че не премахвате бележките за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Зареждането или копирането по друг начин от уебсайта на УД не Ви дава каквото и да е право на собственост, върху която и да е програма или материал. Вие не можете да предавате (по електронен или друг начин), да възпроизвеждате (цялостно или на части), да изменяте, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел уебсайта на УД, без предварително писмено разрешение на "Управляващо дружество Общинска банка Асет Мениджмънт" ЕАД.

Обхват на информацията, изключване на гаранции

УД е положило и полага всички необходими и разумни усилия да осигури информация от източници, за които счита, че са достоверни, Независимо от това УД не декларира и не поема никакви гаранции, че информацията или мненията, съдържащи се в неговия уебсайт са точни, достоверни или пълни. Информацията и мненията, съдържащи се в този уебсайт се предоставят от УД само и единствено за лично ползване и с цел информиране и подлежат на промяна без предизвестие. Информацията и мненията, съдържащи се в уебсайта на УД се предоставят без гаранции от какъвто и да е вид - изрични или подразбиращи се.

Без покана и предложение

Нищо в съдържанието на уебсайта на УД не е насочено към и не може да се счита като изрично или подразбиращо се предложение, покана или привличане на потенциални клиенти от страна на УД. Информацията в уебсайта на УД не може да се счита за даване на инвестиционни, данъчни, юридически или други съвети, не може да се третира като указание за закупуване или продажба на финансови инструменти или сключването на каквато и да е сделка.

Изключване на отговорността

УД не носи никаква отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително (без ограничения) всякакви преки, непреки или последващи вреди или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да е било начин свързани от или във връзка с достъпа, използването, действието, разглеждането или свързването към други уебсайтове чрез уебсайта на УД. Това се отнася и до случаите, в които "Управляващо дружество Общинска банка Асет Мениджмънт" ЕАД посочва възможността да бъдат претърпени такива вреди.

Връзки с други уебсайтове

При получаване на достъп до други уебстраници чрез уебсайта на "Управляващо дружество Общинска банка Асет Мениджмънт" ЕАД, може да се излезе от уебсайта на УД. УД не е правило преглед, на който и да е уебсайт, свързан с уебсайта на УД и не носи никаква отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в уебсайтовете, към които настоящия сайт има хипервръзки.

Правни ограничения

Възможно е някои юрисдикции да забраняват получаването на информация или достъпа до този сайт. Лицата, към които се прилага подобна забрана, поради тяхната националност, местоживеене или постоянно пребиваване, не трябва да осъществяват достъп до уебсайта на УД и следва да го напуснат.

Промени в Уебсайта на "Управляващо дружество Общинска банка Асет Мениджмънт" ЕАД

"Управляващо дружество Общинска банка Асет Мениджмънт" ЕАД поддържа актуална информацията на този уебсайт, но не отговаря за обективни пропуски. УД си запазва правото да промени, премести и заличи уебсайта си по всяко време, без предварително предизвестие, както и да променя настоящето съдържание изцяло или частично, както и да добавя ново такова изключително и само по нейна преценка.

Неприкосновеност на личните данни

"Управляващо дружество Общинска банка Асет Мениджмънт" ЕАД полага всички разумни усилия за гарантиране и опазване неприкосновеността на личните данни, предоставяни от потребителите при попълване онлайн на формуляри и електронна кореспонденция при ползването на този уебсайт. С оглед на обстоятелството, че предаваната информация чрез Интернет може да бъде прочетена и узната от трети лица, при ползването на уебсайта на УД потребителите приемат, че личните данни, посочени на този уебсайт или чрез електронна поща са потенциално достъпни за други лица и могат да бъдат използвани без съгласието на потребителите. УД не гарантира неприкосновеността на тази комуникация и не носи никаква отговорност относно сигурността на личните данни, предадени чрез този уебсайт.
"Управляващо дружество Общинска банка Асет Мениджмънт" ЕАД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уебсайт.

контакт

Седалище:
ул. "Врабча" № 10, гр. София 1000, България

Тел: 02/935 65 22
mbam@municipalbank.bg