Управление на индивидуален портфейл

Съгласно Наредба №44 на КФН и ЗАКОНА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ, управляващото дружество може да предоставя и следните допълнителни услуги:
1 управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл , включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента.
2.инвестиционни консултации относно финансови инструменти.

За управляващото дружество, което предоставя допълнителни услуги се прилага § 4, ал.3 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.

УД"Общинска банка Асет Мениджмънт" ЕАД предлага на своите клиенти услугата “ управление на индивидуален портфейл ” с цел да ги подпомогне в управлението на собствените им портфейли.

 

контакт

Седалище:
ул. "Врабча" № 10, гр. София 1000, България

Тел: 02/935 65 22
mbam@municipalbank.bg