За нас

”УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД e със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Врабча ” № 10; телефон: (+359 2) 9356 522 , e-mail: mbam@municipalbank.bg

"УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД е 100 % собственост на “Общинска банка “ АД и притежава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество издаден от Комисията за финансов надзор на Република България № 31 – УД от 22.07.2008 г. за извършване на следните дейности по чл.202, ал.1, т.1,2 и 3 и чл.202, ал.2, т.1 и 2 от ЗППЦК:

  • управление на дейността на колективни инвестиционни схеми по смисъла на §1, т.26 от ДР на ЗППЦК и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително управление на инвестициите;
  • администриране на дяловете или акциите, включ ително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активитие, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;
  • маркетингови услуги;
  • управление в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
  • предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти .

Записаният и внесен капитал на Управляващото Дружество е в размер на 350 000 (триста и петдесет) хиляди лева.

“УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ”ЕАД управлява два договорни фонда:

Договорен Фонд “ОБЩИНСКА БАНКА – БАЛАНСИРАН” е договорен фонд по смисъла на чл. 164 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Фондът е вид колективна схема от отворен тип за инвестиране в ликвидни акции, дългови ценни книжа, инструменти с фиксирана доходност и други допустими финансови активи. Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.
Договорният Фонд не е юридическо лице и се организира и управлява от управляващо дружество, което взима всички решения относно съществуването, функционирането и прекратяването на Фонда.
ДФ”Общинска банка – Балансиран” притежава Разрешение за извършване на дейност № 77-ДФ /01.04.2009 г. издаден от Комисията за финансов надзор. Фондът е учреден за неограничен срок.

Договорен Фонд “ОБЩИНСКА БАНКА – ПЕРСПЕКТИВА” е договорен фонд по смисъла на чл. 164 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Фондът е вид колективна схема от отворен тип за инвестиране в ликвидни акции, дългови ценни книжа, инструменти с фиксирана доходност и други допустими финансови активи. Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.
Договорният Фонд не е юридическо лице и се организира и управлява от управляващо дружество, което взима всички решения относно съществуването, функционирането и прекратяването на Фонда.
ДФ”Общинска банка – Перспектива притежава Разрешение за извършване на дейност № 78-ДФ /01.04.2009 г. издаден от Комисията за финансов надзор. Фондът е учреден за неограничен срок.

 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

FATCA

ДОКУМЕНТИ

контакт

Седалище:
ул. "Врабча" № 10, гр. София 1000, България

Тел: 02/935 65 22
Факс:02/935 66 15
mbam@municipalbank.bg