За нас

”УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД e със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Врабча ” № 10; телефон: (+359 2) 9356 522 , e-mail: mbam@municipalbank.bg

"УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД е 100 % собственост на “Общинска банка “ АД и притежава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество издаден от Комисията за финансов надзор на Република България № 31 – УД от 22.07.2008 г. за извършване на следните дейности по чл.202, ал.1, т.1,2 и 3 и чл.202, ал.2, т.1 и 2 от ЗППЦК:

  • управление на дейността на колективни инвестиционни схеми по смисъла на §1, т.26 от ДР на ЗППЦК и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително управление на инвестициите;
  • администриране на дяловете или акциите, включ ително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активитие, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;
  • маркетингови услуги;
  • управление в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
  • предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти .

Записаният и внесен капитал на Управляващото Дружество е в размер на 350 000 (триста и петдесет) хиляди лева.

“УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ”ЕАД управлява два договорни фонда:

Договорен Фонд “ОБЩИНСКА БАНКА – БАЛАНСИРАН” е договорен фонд по смисъла на чл. 164 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Фондът е вид колективна схема от отворен тип за инвестиране в ликвидни акции, дългови ценни книжа, инструменти с фиксирана доходност и други допустими финансови активи. Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.
Договорният Фонд не е юридическо лице и се организира и управлява от управляващо дружество, което взима всички решения относно съществуването, функционирането и прекратяването на Фонда.
ДФ”Общинска банка – Балансиран” притежава Разрешение за извършване на дейност № 77-ДФ /01.04.2009 г. издаден от Комисията за финансов надзор. Фондът е учреден за неограничен срок.

Договорен Фонд “ОБЩИНСКА БАНКА – ПЕРСПЕКТИВА” е договорен фонд по смисъла на чл. 164 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Фондът е вид колективна схема от отворен тип за инвестиране в ликвидни акции, дългови ценни книжа, инструменти с фиксирана доходност и други допустими финансови активи. Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.
Договорният Фонд не е юридическо лице и се организира и управлява от управляващо дружество, което взима всички решения относно съществуването, функционирането и прекратяването на Фонда.
ДФ”Общинска банка – Перспектива притежава Разрешение за извършване на дейност № 78-ДФ /01.04.2009 г. издаден от Комисията за финансов надзор. Фондът е учреден за неограничен срок.

Документи

Финансови отчети

Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните съвети върху факторите на устойчивост

контакт

Седалище:
ул. "Врабча" № 10, гр. София 1000, България

Тел: 02/935 65 22
mbam@municipalbank.bg